ERČ oficiālie sponsori:
Seko mums:
NOTEIKUMI

SIA “RA EVENTS”, vien.reģ.nr. 41203049203, (organizators) ir vienīgais un unikālais pārstāvis Latvijā, kas saskaņā ar licenci/līgumu drīkst organizēt FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Latvijā (sacensības) 2016. gada 16.-18. septembrī. Zemāk aprakstīti sacensību noteikumi, kuri jāievēro visām personām, kas atrodas norises vietā.

Biļetes iegāde un atrašanās sacensību norises vietā (ar derīgu aproci) ir apliecinājums tam, ka apmeklētāji ir iepazinušies un piekrīt šiem noteikumiem.

1.     IEEJAS KARTE

1.1. Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās ieejas kartes un to pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Bojātas vai viltotas ieejas kartes un to pirkumu čeki vai maksājuma uzdevumi nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.

1.2. Iegādātās ieejas kartes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja pasākums tiek atcelts, nauda par ieejas kartēm tiek atgriezta, uzrādot biļetes pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu.

1.3. Lai pasargātos no viltotām ieejas kartēm, iegādājaties tās tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

1.4. Pasākuma apmeklētājiem pasākuma teritorijā jābūt derīgai ieejas kartei ar derīgu hologrammu, kakla lentu un aproci, tās tiek pārbaudītas, ieejot pasākuma teritorijā.

1.5. Pasākuma organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja ieejas karti ar derīgu hologrammu, kakla lentu un aproci arī atrodoties pasākuma teritorijā vai to atstājot.

1.6. Ieejas karšu, to hologrammu, aproču vai kakla lentu kopēšana un/ vai dublēšana, neatļauta pavairošana un tālākpārdošana ir aizliegta, un ir kriminālsodāms pārkāpums. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.

1.7. Ja ieejas karte, hologramma, kakla lenta vai aproce tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir nekavējoties jāatstāj pasākuma teritorija.

1.8. Organizators nekavējoties ziņos tiesībsargājošām institūcijām par personām, kas izplata vai izmanto ieejai sacensībās viltotas biļetes. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas tās ir iegādājusies.

1.9. Pasākuma ieejas karti un/ vai aproci nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.

1.10. Organizators neuzņemas atbildību par neizmantotajām sacensību biļetēm, nauda par tām netiek atmaksāta.

2.     IEEJA PAR SAMAZINĀTU MAKSU VAI BEZ MAKSAS

2.1. Latvijas invalīdiem ieeja sacensībās ir bez maksas. Pie ieejas norises vietā, personai ar invaliditāti jāuzrāda derīgs invaliditāti apliecinošs dokuments. Ja persona nevar uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu, organizators patur tiesības personas ar invaliditāti norises vietā neielaist.

2.2. Latvijas pensionāri saņems 10% atlaidi vienai ieejas kartei, iegādājoties to kādā no Tūrisma informācijas centriem un uzrādot derīgu pensionāra apliecību.

2.3. Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja sacensībās ir bez maksas.

2.4. Pie ieejas sacensībās visiem bērniem var tikt lūgts uzrādīts personu (vecumu) apliecinošu dokumentu.

3.     IEEJA SACENSĪBĀS

3.1. Ieeja sacensībās ir atļauta tikai ar derīgu ieejas karti. Pie ieejas sacensībās apmeklētājs saņems aproci, kura jāapliek ap roku tā, lai nav iespējams to pārvilkt pāri plaukstai.

3.2. Saņemtajai aprocei jābūt uz apmeklētāja rokas visu sacensību laiku, abas sacensību dienas.

3.3. Organizatoram ir tiesības gan pie ieejas norises vietā, gan tās teritorijā, gan apmeklētajiem atstājot to, pārbaudīt apmeklētāju aproces. Apmeklētājam ir pienākums rūpēties par aproci, to nebojāt, netaisīt vaļā, nenodot citām personām.

3.4. Apmeklētājs bez aproces tiks nekavējoties izraidīts no norises vietas un/vai atkarībā no apstākļiem tiks lemts par viņa nodošanu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem. Ja tiks konstatētas bojātas, t.sk. attaisītas aproces, salīmētas u.t.ml nederīgas aproces, organizatoram ir tiesības apmeklētājus ar bojātajām aprocēm nekavējoties izraidīt no norises vietas, konfiscējot bojāto aproci, kā arī sniegt informāciju par personu ar viltoto aproci tiesībsargājošām institūcijām saukšanai pie kriminālatbildības. Lēmumu par bojāto aproci organizators vai tā norīkotas personas pieņem pēc aproces vizuālas apskates, salīdzinot to ar derīgu aproci.

4.     NORISE

4.1. Ar atrašanos norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka sacensību norises laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

4.2. Apmeklētājs piekrīt, ka drošības nodrošināšanas dēļ norises vietā viņš var tikt pakļauts personisko mantu un/ vai dokumentu / personas identitātes pārbaudei.

4.3. Sacensību organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt sacensību programmu.

4.4. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

4.5. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par valsts iestāžu / institūciju pārbaudēm un / vai darbībām sacensību norises vietā.

4.6. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR “Alkoholisko dzērienu aprites likumu”, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

4.7. Bērniem visu sacensību norises laiku un norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāki vai aizbildņi) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

4.8. Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem no plkst. 22:00 līdz plkst. 08:00 sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.

4.9. Sacensību apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus sacensību norises laikā vai pirms tām.

5.     KOMERCIĀLIE AIZLIEGUMI

5.1. Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību, sacensību mājas lapas, sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

5.2. Ir aizliegta jebkāda veida darbība, kas var radīt maldinošu iespaidu par sadarbību ar organizatoru.

5.3. Ja tiks konstatēta sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga pasākumos, kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

5.4. Tikai ar organizatora atļauju sacensības norises vietā drīkst veikt tirdzniecību, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt labumu vai popularizēt kādu noteiktu produktu un /vai pakalpojumu.

5.5. Sacensību norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar sacensību organizatoru.

5.6. Ja norises vietā tiks konstatēta nesaskaņota tirdzniecība, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī organizatoram ir tiesības nekavējoties izraidīt pārkāpēju no sacensību norises vietas, konfiscējot izmantotos atribūtus.

5.7. Biļešu noteikumu pārkāpuma gadījumā un īpaši šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, pārkāpējs, papildus soda naudas samaksai, būs atbildīgs par visu zaudējumu nodarīšanu organizatoram, tai skaitā par organizēšanas līguma/licences u.tml. zaudēšanu vai citiem zaudējumiem, kuri radušies šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

6.     VIDE

6.1. Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Pasākuma organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes.

6.2. Pasākuma organizatori aicina cienīt pasākuma norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājus un viņu īpašumus.

6.3. Pasākuma apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem un sējumiem. Vienmēr ievērot „aizliegts pārvietoties” / „no passing zone” zīmes.

6.4. Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!

6.5. Nepiesārņojiet, bet saudzējiet dabu!

7.     DROŠĪBA

7.1. Motoru sports var būt bīstams! Neskatoties uz to, ka organizators veic visus iespējamos drošības un piesardzības pasākumus, motoru sportā var notikt neparedzami negadījumi. Apmeklētāji paši ir pilnībā  atbildīgi par savu drošību sacensību norises vietā. Apmeklētājiem pašiem pastāvīgi ir jāvērtē, vai viņu drošība sacensību norises vietā nav apdraudēta.

7.2. Organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības sacensību norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no sacensību norises vietas, ja sacensību apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt sacensību norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju un / vai organizatoru un/ vai sportistu drošību un veselību, vai arī sacensību apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus.

7.3. Drošības nolūkos sacensību apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

7.4. Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas, alkoholu. Ja kaut kas no minētā tiks atrasts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības to atsavināt, bet apmeklētāju izraidīt no norises vietas.

7.5. Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas.

7.6. Apmeklētājiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un dzīvību, uzturoties servisa parkā un visā sacensību norises vietā.

7.7. Bērniem un jauniešiem līdz 12 gadu vecumam ieeja servisa parkā atļauta tikai pieaugušo pavadībā.

7.8. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši sacensību laikā norises vietā.

7.9. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

7.10. Sacensību apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. drošības un apsardzes darbinieku norādījumi.

8.     AUTOMAŠĪNAS/ AUTOSTĀVVIETAS

8.1. Lūgums novietot savu auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju un organizatoru automašīnām.

8.2. Lūgums vienmēr ievērot organizatora drošības personu norādījumus, nekad nenovietot savu automašīnu aizsprostojot Evakuācijas Ceļu.

8.3. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie pasākuma teritorijas vai tā teritorijā.

8.4. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kuras atstātas uz Evakuācijas Ceļa.

Pasākums / sacensības - Rally Liepāja;

Pasākuma teritorija / norises vieta – rallija ātrumposmi (nepieciešama ieejas karte to apmeklēšanai); servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija;

Ieejas karte – rallija ieejas karte / biļete, ar derīgu hologrammu uz tās, aproci un kakla lenti;

Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm.